غرفه آموزش مدیریت پسماند در پارک امیر کبیر با حضور کارشناسان سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک

Posted by:admin in اخبار حوزه آموزش
07 August 0   0

غرفه آموزش مدیریت پسماند در پارک امیر کبیر با حضور کارشناسان سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک