اصلاح و نصب مخازن پسماند در بلوار کوهنورد

علی وروانی فراهانی ریاست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در خصوص اقدامات انجام شده در بلوار کوهنورد اذعان داشت: با توجه به وضعیت مخازن مکانیزه موجود در بلوار کوهنورد و نیز حجم تردد شهروندان از آن مسیر و تولید پسماند، سازمان مدیریت پسماند اقدام به تعمیر و اصلاح مخازن مکانیزه موجود در محل نمود و توری های ویژه پسماند و نمک نیز در طول مسیر جانمایی و استقرار یافت. وی در ادامه بیان داشت: با توجه به اهمیت تفکیک پسماند خشک از تر و حفظ پاکیزگی در محل تردد جهت پیاده روی تعداد ۸ جفت سطل پسماند خشک و تر در مسیر پیاده روی در بلوار کوهنورد جانمایی و نصب شد