فراخوان عمومی شناسایی مشاور جهت بازنگری و به‌روز رسانی طرح جامع مدیریت پسماند شهرداری اراک

12 July 0   1

سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در نظر دارد نسبت به بازنگری و به روزرسانی طرح جامع مدیریت پسماند شهر اراک اقدام نماید، لذا از کلیه شرکت‌ها و مراکز علمی و پژوهشی فعال در این زمینه دعوت به عمل می‌آید حداکثر ظرف مدت بیست روز پس از انتشار این آگهی نسبت به تکمیل مدارک و مستندات مربوط به رزومه خود در قالب پاکت های دربسته به همراه درخواست کتبی شرکت در فراخوان و ارائه به دبیرخانه سازمان مدیریت پسماند اقدام نمایند.

 لازم به ذکر است که این مرحله تنها به منظور شناسایی مراکز فعال در این زمینه انجام می شود و تکمیل و ارائه مدارک درخواستی هیچگونه حقی را برای شرکت کننده جهت انجام طرح ذکر شده ایجاد نمی نماید.

متقاضیان جهت اخذ اطلاعات بیشتر می‌توانندبا شماره تلفن 25-32792123 و داخلی 29 تماس حاصل فرمایید

نشانی: اراک، خیابان آیت‌اله طالقانی، حدفاصل کوچه جودکی و مسجد، جنب اداره برق، سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک. کد پستی: 3815698389