مدیریت پسماند ۲ _ بافت تاریخی ۰

رقابت های والیبال جام دهه فجر سازمان ها و مناطق شهرداری اراک با حضور والیبالیست های سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک و برد در برابر تیم بافت تاریخی