بازدید ریاست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک از ساختمان جدید سازمان در خیابان طالقانی

بازدید ریاست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک از ساختمان جدید سازمان در خیابان طالقانی