مراسم تودیع و معارفه ریاست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک

مراسم تودیع و معارفه ریاست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک