طعمه گذاری و مبارزه با جوندگان در کوی رودکی

طعمه گذاری و مبارزه با جوندگان در کوی رودکی