بررسی راهکارهای اندازه گیری و سنجش میزان و کیفیت پسماندهای صنعتی

جلسه با حضور جناب آقای علی وروانی فراهانی ریاست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک و تنی چند از کارشناسان سازمان و نماینده سازمان حفاظت از محیط زیست استان سرکار خانم حسین پناهی و نماینده شرکت ماشین سازی اراک و نماینده سازمان صنعت معدن تجارت استان برگزار شد. طی این جلسه، نسبت به ارائه راهکارهای جمع آوری اطلاعات در خصوص نوع ، میزان و کیفیت پسماند صنعتی شهرستان پرداخته شد و درخصوص چگونگی تهیه فرم های ویژه جهت خود اظهاری کارگاه ها و کارخانجات بحث و تبادل نظر شد.

در ابتدای جلسه در خصوص زباله های بیمارستانی و عفونی و نیز خلاصه ای از فرآیند جلسات ویژه طراحی و ساخت زباله سوز شهر اراک صحبت شد و مهندس وروانی ضمن تاکید بر اهمیت نقش زباله سوزی و کاهش آلودگی زیست محیطی بر تغییر دیدگاه مدیریت شهری بویژه شهردار محترم بر روند جمع آوری و دفع پسماندهای عفونی خبر داد و در ادامه افزود: جهت ساخت و بهره برداری از زباله سوزهای بیمارستانی ، صنعتی و یا شهری با توجه به ضرورت اخذ تاییده های زیست محیطی و مجوز بهره برداری از سازمان حفاظت از محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی نیز به عنوان متولی سلامت و بهداشت و نیز نظارت بر پسماندهای بیمارستانی بایستی در زمینه بهره برداری از زباله سوز بیمارستانی تاییده لازم را صادر نماید و خط مشی و رویکرد فکری سازمانها و نهادهای مرتبط با موضوع پسماندهای بیمارستانی، باید همراستا با برون رفت از بحران آلودگی و مشکلات زیست محیطی کنونی باشد.

وروانی در ادامه افزود : از آنجایی که شهرداری مطابق بندهای 2، 4 و 22 ماده 55 قانون شهرداری ها متولی ایجاد بهداشتی شهری برای شهروندان می باشد سازمانهای مرتبط با مدیریت پسماند و عضو در کارگروه نباستی با سنگ اندازی، شهرداری و خدماتی را که ارائه می دهد زیر سوال ببرند.

حسین پناهی نماینده سازمان حفاظت از محیط زیست استان مرکزی نیز با توضیح این نکته که جمع آوری و امحاء پسماندهای عفونی و صنعتی دارای پروتوکل های جداگانه ای هستند و گزارشات ارزیابی زیست محیطی مجزایی برای هر یک وجود دارد ، که جا دارد به این دو مقوله به صورت یک مجموعه واحد نگاه نشود و جلسات جداگانه ای در خصوص این موارد برگزار گردد.

رضایی نماینده سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی نیز با اشاره این نکته که در سال گذشته با تهیه و توزیع برگه های خود اظهاری جهت تهیه آمار نوع و میزان پسماند تولید کارگاه ها و کارخانجات استان مرکزی و نیز نداشتن توان اجرایی و نیروی انسانی لازم جهت پیگیری ، این موضوع به صورت کامل انجام نشد و آمار تهیه شده دارای نواقصی می باشد.  وی در ادامه افزود: شهر اراک با 58 واحد صنعتی واجد شرایط تولید پسماند صنعتی که این واحد های صنعتی در شهرستان به 850 عدد بالغ می گردد.