نشست نقد و بررسی و هماهنگی ساخت و اجرای زباله سوز

برگزاری نشست هماهنگی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک با شرکت ماشین سازی اراک در خصوص ساخت سیستم زباله سوز بر پایه گازی سازی در مرکز دفن پسماند جهت امحای پسماندهای بیمارستانی و مطب ها. طی این نشست که با حضور ریاست و کارشناسان سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک و نمایندگان ماشین سازی اراک صورت پذیرفت که طی این جلسه نمایندگان شرکت ماشین‌سازی توضیحات لازم در خصوص نحوه کارکرد زباله سوز ومیزان پسماند ورودی و... را عنوان نموده و در ادامه جلسه هماهنگی لازم جهت ساخت و اجرای زباله سوز پسماندهای عفونی در مرکز دفن که بر پایه گازی سازی بنا نهاده خواهد شد در زمینی در حدود ابعاد ۵۰۰ متر مربع صورت گرفت که در این بین مقرر شد با بررسی مشخصات و آنالیز زباله سوز میزان مصرف آب برق گاز و هزینه های اولیه ساخت و مدت زمان اجرا تا بهره برداری توسط شرکت ماشین سازی اراک مشخص و به سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک اعلام گردد گفتنی است سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک با جمع‌آوری روزانه حدود چهار تن پسماند بیمارستان و مطب ها نیاز به استفاده از سیستم های نوین امحا و زباله سوزی و حفظ محیط زیست می دارد