اجرای عملیات جهادی نظافت و شستشو

اجرای عملیات جهادی نظافت و شستشوی سطح معابر و کوچه ها و المانهای شهری منطقه یک خدمات شهری ، قنات ناصری ، بلوار مهارت ، کوی صنعتی و ... توسط نارنجی پوشان منطقه یک سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک - 30 آذر 96