اجرای عملیات جهادی پاکسازی و نظافت منطقه چهار خدمات شهری

اجرای عملیات جهادی پاکسازی و نظافت سطح منطقه چهار ، شستشو و جاروی پیاده روها ، پاکسازی مخازن مکانیزه و ضد عفونی توسط سود سوز آور ، شستشوی علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی پاکسازی دیوارها و المانهای شهری از پوسترها و اعلامیه های نصب شده توسط عوامل اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در نهم و دهم آذرماه.