آموزش 2074 دانش آموز در مدرسه همیار بازیافت سازمان مدیریت پسماند

Posted by:admin in اخبار حوزه آموزش

با شروع به کار مدرسه همیار بازیافت در دی ماه سال 1397 و همزمان با سال تحصیلی 98-97 تا کنون، 2074 دانش آموز از آموزش مفاهیم مرتبط با مدیریت پسماند از جمله روش های کاهش تولید پسماند و تفکیک از مبدا بهره مند شده اند.