توزیع مخازن سه گانه تفکیک پسماند، ویژه ادارات و مدارس در هفته دوم اردیبهشت ماه در بیش از پنجاه مدرسه ادامه یافت

08 May 0   0

حمیدرضا قناتی سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک ضمن اشاره به مطلب فوق افزود: "آشنا ساختن اقشار جامعه با روش های کاهش تولید پسماند، تفکیک از مبدا و مشارکت در چرخه بازیافت تنها با حسن نظارت و حس مسئولیت ممکن خواهد شد. سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک با توجه به رسالت ذاتی خویش و در مسیر اجرای قانون مدیریت پسماندها درجهت ترغیب و آگاه سازی شهروندان برای مشارکت در طرح تفکیک از مبدا و چرخه بازیافت اقدام به تهیه مخازن سه گانه تفکیک پسماند ویژه ادارات و مدارس نموده است که با استفاده از آن، کاغذ، پسماند خشک و پسماند ویژه در مدارس و ادارات تفکیک می شود.