-۱
اتاق فکر آکادمی مدیریت پسماند در راستای اهداف استراتژیک آموزشی سازمان و با هدف هم افزایی و استفاده از پتانسیل انجمن های علمی، دانشگاهی و پژوهشی، خانه های مردم نهاد فعال در حوزه زیست محیطی با رویکرد مطالعات، آموزش و فرهنگ سازی در حوزه کاهش تولید پسماند و تفکیک آن، تشکیل و فعالیت خود رامطابق با اساسنامه سازمان مدیریت پسماند آغاز می نماید.

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید