img_82111

پیام ریاست سازمان

خانواده بزرگ مديريت پسماند به مسئوليت خطير خود در رابطه با محيط زيست واقف بوده و خدمت، تعهد و پاسخگويي به شهروندان اراکی را افتخار خود و تلاش براي ارتقای كيفيت زندگي شهري را وظيفه مي داند امید است با هم و در کنار هم گام های موثری در دستیابی به اهداف بلند سازمان برداریم .

حمیدرضا قناتی
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک

تاریخچه سازمان

با توسعه و گسترش روزافزون شهرها و احساس نیاز به ایجاد نهادی در امر مدیریت پسماند های تولیدی شهرهای بزرگ،مدیریت کلان خدمات شهری در وزارت کشور ، طرح ایجاد سازمانهای بازیافت را تدوین نمود..

سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در سال ۱۳۸۶ و به استناد نامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۱۷۹۷۷ با پیگیری مجموعه مدیریت شهری تاسیس و مطابق اساسنامه،نسبت به ارائه خدمات در حوزه مدیریت اجرایی پسماند ها اقدام نمود.

چارت سازمانی

–۱

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید