عملیات احداث ترانشه فنی-مهندسی دفن پسماندهای عفونی با خرید GCL ادامه دارد

 در اخبار حوزه فنی و اجرایی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک، خرید و انتقال اولین بخش از GCL مورد نیاز برای احداث ترانشه فنی-مهندسی دفن پسماندهای عفونی در مرکز دفن و پردازش پسماند کلانشهر اراک انجام شد.

در همین راستا و در مرحله اول خرید لاینر، ۲۵۰۰ مترمربع ایزوبنت (ISOBENT) و ۴۲۵ کیلوگرم بنتونیت (BENTONITE) خریداری شده و به مرکز دفن و پردازش منتقل گردید.

شایان ذکر است که همزمان با خرید GCL، عملیات حفر ترانشه مذکور در حال انجام می باشد تا هرچه سریعتر شاهد بهره برداری از اولین ترانشه استاندارد و فنی-مهندسی در شهر اراک باشیم.

Recent Posts

Leave a Comment

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید