بازدید از ماشین آلات پردازش پسماندهای عمرانی کلانشهرهای تهران و کرمانشاه انجام شد

 در اخبار حوزه برنامه ریزی، ارزیابی و آموزش

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک، به منظور احداث خط پردازش پسماندهای عمرانی در کلانشهر اراک و با توجه به توافقات صورت گرفته در جلسات، بازدید از ماشین آلات پردازش پسماندهای عمرانی کلانشهرهای تهران و کرمانشاه انجام شد.

در این بازدیدها که در روزهای اول و دوم مهر ماه و با حضور ابراهیمی معاون سازمان مدیریت پسماند شهرداری، کارشناسان این سازمان، کارشناسان شرکت ماشین سازی و تنی چند از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی اراک همراه بود، طبق توافقات حاصل شده در جلسات مبنی بر بررسی مراکز دارای خط پردازش پسماندهای عمرانی، بازدید از خط پردازش و ماشین آلات استحصال مصالح ساختمانی از پسماندهای عمرانی در کلانشهرهای تهران و کرمانشاه صورت پذیرفت.

شایان ذکر است که این بازدیدها در راستای استفاده از تجربیات این مراکز به منظور احداث خط پردازشی مناسب و استحصال مصالح ساختمانی از پسماندهای عمرانی با همکاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری، شرکت ماشین سازی و دانشگاه صنعتی اراک می باشد.

Recent Posts

Leave a Comment

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید