حذف ظروف مصرفی پلاستیکی بزرگترین خدمت به محیط زیست

سعید نادری نایب رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در خصوص جایگزینی کیسه های پارچه ای به جای کیسه پلاستیکی...

سازمان مدیریت پسماند دارای برنامه است

طوفان محمدی رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی کلانشهر اراک در گفتگو با روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند در خصوص...

صفحه 1 در 2

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید